برگزیده شدن مجموعه دو امتحان در جشنواره رشد سال ۱۳۹۸

انتخاب کتاب دو امتحان در سال ۱۳۹۸ توسط جشنواره رشد به عنوان کتاب برگزیده

جلد نخست کتاب دو امتحان در جشنواره رشد سال  ۱۳۹۸ در بخش بینش اسلامی، حائز رتبه نخست گردید. این اثر با زبانی طنز آمیز به آموزش احکام می‌پردازد.

گفتنی است داوران محترم نوآوری تیم تألیف در آموزش احکام را از جمله دلائل این انتخاب معرّفی کرده‌اند.