مجموعه‌ی دو امتحان، جلد پنجم: وحشت در خوابگاه و چند داستان دیگر

مجموعه‌ی دو امتحان، جلد پنجم: وحشت در خوابگاه و چند داستان دیگر

وحشت در خوابگاه و چند داستان دیگر جلد چهارم از مجموعه‌ی پنج جلدی دو امتحان است و موضوعاتی از قبیل: احکام مال پیدا شده، احکام قرض دادن و برد و باخت و احکام موسیقی را با زبان طنز و در قالب داستانی دنباله‌دار آموزش می‌دهد. این کتاب می‌تواند به صورت خودخوان یا آموزشی مورد...
مجموعه‌ی دو امتحان، جلد چهارم: کنسرو مهندس و چند داستان دیگر

مجموعه‌ی دو امتحان، جلد چهارم: کنسرو مهندس و چند داستان دیگر

کنسرو مهندس و چند داستان دیگر جلد چهارم از مجموعه‌ی پنج جلدی دو امتحان است و موضوعاتی از قبیل: ایجاد انگیزه برای نماز و حضور قلب در آن و احکام خمس را با زبان طنز و در قالب داستانی دنباله‌دار آموزش می‌دهد. این کتاب می‌تواند به صورت خودخوان یا آموزشی مورد استفاده قرار...
مجموعه‌ی دو امتحان، جلد سوم: عمو پولدار و چند داستان دیگر

مجموعه‌ی دو امتحان، جلد سوم: عمو پولدار و چند داستان دیگر

عمو پولدار و چند داستان دیگر جلد سوم از مجموعه‌ی پنج جلدی دو امتحان است و موضوعاتی از قبیل: احکام نماز جماعت، نماز آیات، احکام روزه را با زبان طنز و در قالب داستانی دنباله‌دار آموزش می‌دهد. این کتاب می‌تواند به صورت خودخوان یا آموزشی مورد استفاده قرار گیرد....
مجموعه‌ی دو امتحان، جلد دوم: ماجرای فیل‌دست و چند داستان دیگر

مجموعه‌ی دو امتحان، جلد دوم: ماجرای فیل‌دست و چند داستان دیگر

ماجرای فیل‌دست و چند داستان دیگر جلد دوم از مجموعه‌ی پنج جلدی دو امتحان است و موضوعاتی از قبیل: احکام نماز، مبطلات، تیمّم، مکان و لباس نمازگزار را با زبان طنز و در قالب داستانی دنباله‌دار آموزش می‌دهد. این کتاب می‌تواند به صورت خودخوان یا آموزشی مورد استفاده قرار...
مجموعه‌ی دو امتحان، جلد نخست: نقشه‌ی جاسوس و چند داستان دیگر

مجموعه‌ی دو امتحان، جلد نخست: نقشه‌ی جاسوس و چند داستان دیگر

مجموعه‌ی دو امتحان، جلد نخست: نقشه‌ی جاسوس و چند داستان دیگر نقشه‌ی جاسوس و چند داستان دیگر، جلد نخست از مجموعه‌ی پنج جلدی دو امتحان است و موضوعاتی از قبیل: احکام تقلید، طهارت و نجاست، وضو، غسل و نماز را با زبان طنز و در قالب داستانی دنباله‌دار آموزش می‌دهد. این کتاب...