مجموعه‌ی سه جلدی ماه نو کلام نو

مجموعه‌ی سه جلدی ماه نو کلام نو

ایده‌ی کلّی تألیف این اثر، استفاده‌ی بهینه و هدفمند از زمان مراسم صبحگاه (نشست آغازین) مدارس و مراکز تربیتی بوده است. بر این اساس، مجموعه‌ی ماه نو کلام نو کتاب دانش‌آموزان برای یک سال تحصیلی است و در هر یک از مجلّدات این مجموعه پیشنهادهایی برای محتوای مراسم صبحگاه...